Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Μέλη Δ.Σ.

Δημοσιευσή: 04/08/22

Αρβανιτάκης Παρασκευάς

Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
(Πολιτική Δικονομία)

Πρόεδρος

Καραγκουνίδης Απόστολος

Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
(Εμπορικό Δίκαιο)

Αντιπρόεδρος

Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής
ΔΠΘ (Πολιτική Δικονομία)

Γενικός Γραμματέας

Μπαλτάς Σωτήριος

Δικηγόρος

Ταμίας

Έλληνα Μαρία

Εφέτης Διοικ. Δικαστηρίων

Μέλος

Λαζαρίδης Γεώργιος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μέλος

Γεωργιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
ΑΠΘ (Αστικό Δίκαιο)

Μέλος