Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Καταστατικό

Δημοσιευσή: 04/08/22

Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

΄Αρθρο 1

Επωνυμία – ΄Εδρα

Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ” με έδρα την Θεσσαλονίκη

΄Αρθρο 2

Σκοπός – Μέσα

ΣΚΟΠΟΣ:

α) Η στενή επιστημονική και κοινωνική επαφή, αλληλεγγύη και συνεργασία των μελών αυτού, τα οποία θα προέρχονται από τα Δικαστικό Σώμα, το Δικηγορικό Σώμα και το Πανεπιστημιακό χώρο.

β) Η ενδελεχής εξέταση και μελέτη των επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών ζητημάτων του νομικού κλάδου εν γένει

γ) Η περαιτέρω εξύψωση της θέσεως και αποστολής των Ελλήνων νομικών και η συμβολή τους α) στην εμπέδωση των ατομικών ελευθεριών, β) στη βελτίωση της νομοθεσίας, γ) στη διασφάλιση των όρων και της ποιότητας απονομής της δικαιοσύνης, δ) στον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού συστήματος και ε) στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

ΜΕΣΑ: Τα μέσα για την επιδίωξη των σκοπών του σωματείου είναι τα εξής:

α) τακτικές επιστημονικές συναντήσεις των μελών του

β) δημόσιες επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια,συνέδρια)

γ) έκδοση περιοδικών επιστημονικών εντύπων και

δ) κάθε άλλη επιστημονική εκδήλωση που θα κρίνει πρόσφορη το Διοικητικό
Συμβούλιο.

΄Αρθρο 3

Μέλη
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν εν ενεργεία ή και συνταξιούχοι Δικαστές, Δικηγόροι, Πανεπιστημιακοί Νομικών Σχολών και Συμβολαιογράφοι που με την επιστημονική και επαγγελματική τους κατάρτιση μπορούν να συμβάλλουν στους σκοπούς του Σωματείου.
Το Δ.Σ. του Σωματείου με ομόφωνη απόφασή του μπορεί να καταστήσει επίτιμο μέλος του Σωματείου κάθε πρόσωπο που συνέβαλε αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου ύστερα από πρόταση δύο μελών του, εφόσον η σχετική πρόταση ψηφιστεί τουλάχιστον από πέντα μέλη του Δ.Σ.

΄Αρθρο 4

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών

Κάθε μέλος οφείλει να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ κατά την εγγραφή του στο Σωματείο και την τακτική ετήσια εισφορά του, των οποίων το ποσό καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στην διοίκηση του Σωματείου.

΄Αρθρο 5

Απώλεια ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:

1. Με την αποχώρηση, έπειτα από δήλωση στο Δ.Σ.

2. Με την διαγραφή έπειτα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται: α) σε περίπτωση καθυστέρησης της εισφοράς επί 2 έτη,

β) σε περίπτωση επίδειξης συμπεριφοράς ασυμβίβαστης προς τους σκοπούς του σωματείου

3. Τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με το άρθρο 88 ΑΚ.

΄Αρθρο 6

Διοίκηση του Σωματείου
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 10.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
Μετά την εκλογή των μελών του και μέσα σε 8 ημέρες το Δ,Σ. συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Γραμματέα και τον Ταμία, ένα άλλο μέλος του Δ.Σ. Τα δημιουργούμενα κενά στις θέσεις των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας στην εκλογή.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει, τακτικά, μία φορά το μήνα, έκτακτα δε, οσάκις το κρίνει απαραίτητο ο Προεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. γ’ του Ν. 4548/2018, δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. αποστέλλεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι συνεδριάσεις μπορεί να γίνονται και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτό, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 4 μέλη του μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 3 εδάφιο 2 του παρόντος.

΄Αρθρο 7

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α] Εκλέγει και παύει το Δ.Σ.

β] Εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή

γ] Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Δ.Σ. και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

δ] Ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω στο Δ.Σ.

ε] Τροποποιεί το Καταστατικό

στ] Διαλύει το Σωματείο

ζ] Διαγράφει μέλος για σπουδαίο λόγο κατά το άρθρο 88 Α.Κ.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μία φορά ανά τριετία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.
Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται ως ανωτέρω εντός 30 ημερών από την συμπλήρωση τριετίας από την ημερομηνία των προηγούμενων αρχαιρεσιών με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. γ’ του Ν. 4548/2018, προς όσα μέλη έχουν γνωστοποιήσει στο σωματείο την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και η οποία καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στην πρόσκληση απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται η έγκριση του απολογισμού του απερχομένου Δ.Σ. και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η απαλλαγή των μελών αυτών από κάθε ευθύνη, καθώς και η εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τριετή θητεία. Κατά την κρίση του Δ.Σ., η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αρκεί να δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του σωματείου.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των μελών του σωματείου, η οποία πρέπει να περιέχει το θέμα για το οποίο ζητείται η σύγκλησή της γενικής συνέλευσης. Ως προς την αποστολή ή, κατά περίπτωση, δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον διαδικτυακό τόπο του σωματείου, εφαρμόζεται ανάλογα το προηγούμενο εδάφιο. Το Δ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Γραμματέως.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, είναι σε απαρτία με την παρουσία του 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε κι αν είναι τα παρόντα μέλη. Η υπάρχουσα κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης απαρτία δεν ανατρέπεται αν κατά τη διάρκειά της αποχωρήσουν ορισμένα μέλη. Επιτρέπεται η εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση ενός ή περισσοτέρων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών από ένα ή περισσότερα παρόντα μέλη βάσει έγγραφης εξουσιοδοτήσεως του μέλους που θ΄ απουσιάσει.
Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της. Ειδικά απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα εξής θέματα:

α] Τροποποίηση του καταστατικού

β] Διάλυση του Σωματείου

γ] Παύση του Δ.Σ.
Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού πλην εκείνης περί εκλογής των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην οποία χρησιμοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψηφίους”.

΄Αρθρο 8

Εκπροσώπηση
Το Σωματείο εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρχής ο Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος μπορεί να παρέχει έγγραφη εξουσιοδότηση με τη σφραγίδα του Σωματείου για την εκπροσώπηση του Σωματείου στον Ταμία του Σωματείου γαι την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον πιστωτικών ιδρυμάτων και Τραπεζών.

΄Αρθρο 9

Εξελεγκτική Επιτροπή
Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την ίδια γενική συνέλευση που εκλέγει και τα μέλη του Δ.Σ. και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.

΄Αρθρο 10

Εκλογές
Για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής γίνονται αρχαιρεσίες κάθε τρία χρόνια. Ο τρόπος της εκλογής αποφασίζεται από την γενική Συνέλευση. Οι επτά πρώτοι επιλαχόντες υποψήφιοι για το Δ.Σ. ονομάζονται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή ονομάζονται αναπληρωματικά μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Πριν από τις αρχαιρεσίες η γενική συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εποπτεύει την εκλογή, κάνει την διαλογή των ψήφων και συντάσσει το πρακτικό της εκλογής.

΄Αρθρο 11

Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελών, β) Διάφορες επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, έσοδα από διαλέξεις και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

΄Αρθρο 12
Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί από έκτακτη γενική συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.
΄Αρθρο 13
Το Σωματείο διαλύεται για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 103 – 105 του Αστικού Κώδικα.

΄Αρθρο 14
Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων.

Νέα